İDARİ VE DESTEK HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Şubat 23, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

“İDARİ VE DESTEK HİZMET ALIMI”

 

1 - HİZMET SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Hizmet Sahibinin;

Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (bundan sonra “TÜRKSAT” olarak anılacaktır.)

Adresi: İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA

Telefon numarası: 0 (312) 615 30 00

Faks numarası: 0 (312) 615 31 45

İlgili personelin adı ve soyadı: Şaban GÜHER

Elektronik posta adresi: sguher@turksat.com.tr

2 - SATIN ALMA KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

Satın alma üzerinde kalan İSTEKLİ ile Sözleşme imzalanarak, satın alma dokümanlarında yer alan hükümler uyarınca idari ve destek hizmetlerinin teminidir.

3 - SATIN ALMA DOKÜMANI’NIN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

İSTEKLİ’ler, Satın Alma Dokümanı’nı, 1’inci madde de belirtilen adreste görebilir ve 550,00 TL (Beş Yüz Elli Türk Lirası) KDV dâhil bedel karşılığında temin edebilir.

4 - SATIN ALMA USULÜ, YERİ ve TARİHİ

4.1. Satın Alma Usulü: Satın alma konusu iş “İlan Usulü İle Satın Alma” yöntemiyle yapılacaktır. Satın Alma Dokümanı’nda belirtilen şartları taşıyan İSTEKLİ’ler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık yöntemleri veya her üç yöntem birlikte kullanılarak satın alma yapılabilir.

4.2. Satın Alma Yeri: Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA

4.3. Satın Alma Tarih ve Saati: 08.03.2018 (Perşembe) Günü, Saat: 10:00

4.4. Satın alma yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Ancak Satın Alma Komisyonu gerekli gördüğü takdirde satın alma tarihi, saatini ve yerini yeniden belirleyebilir. Yeni satın alma tarihi, saati ve yeri, Satın Alma Dokümanı’na uygun teklif veren tüm İSTEKLİ’lere bildirilir.

4.5. TÜRKSAT, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Kamu İhale Kanunu, İSTEKLİ’lere ve üçüncü kişilere karşı TÜRKSAT’ı hiçbir şekilde bağlamaz ve İSTEKLİ’ler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. Bu satın alma kapsamında İSTEKLİ’lerle yapılacak olan iş ve işlemlerde Satın Alma Dokümanı hükümleri geçerlidir. Satın Alma Dokümanı’nda hüküm bulunmaması durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

 

 

5 - TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer: İSTEKLİ’lerin tekliflerini, TÜRKSAT İnsan Kaynakları Direktörlüğü Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No: 1 06839 Gölbaşı / ANKARA adresine en geç aşağıda belirtilen gün ve saate kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5.2. Son teklif verme tarihi: 05.03.2018 (Pazartesi)

5.3. Son teklif verme saati: 15:00

5.4. Yukarıda belirtilen saatten sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

5.5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5.6. İSTEKLİ’ler kanuni ikametgâh ve tebligata esas adreslerini, faks ve kurumsal e-mail bilgilerini tekliflerinde belirteceklerdir. Bu adreslerden herhangi birisine yapılacak faks dâhil her türlü tebligat İSTEKLİ’lere yapılmış sayılacaktır. İSTEKLİ’ler bu adreslerde olabilecek değişiklikleri 5 (beş) iş günü içerisinde TÜRKSAT’a bildirecektir. Yeni adres bildirilmediği takdirde, daha önce bildirilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

5.7. TÜRKSAT’a verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.