İSTANBUL SEFAKÖY SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Temmuz 7, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

İSTANBUL SEFAKÖY SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 925 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 925 29 00

d) İrtibat Kurulacak Kişiler  : Halit SARP hsarp@turksat.com.tr    

2Satın almanın konusu; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, TÜRKSAT A.Ş. İstanbul Sefaköy Sistem Salonu Yapılması işidir.

3Satın almaya katılma koşulları;

  • Satın Alma Dokümanı, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişinin bilgilerine yer verilmek suretiyle; madde 1.d)’de belirtilen e-posta adresinden talep ve temin edilecektir. E-posta ile talepte bulunan isteklilere; Sözleşme Taslağı ve Ekleri, İdari Şartname ve Ekleri, Genel Teknik Şartname, Projeler, İş Kalemleri Listesi, İş Kalemleri Teknik Tarifleri, Gizlilik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Transferine İlişkin Çerçeve Sözleşme dokümanları iletilecek olup, dokümanı oluşturan belgelerin tamam olup, olmadığı hususundaki kontrol mesuliyeti istekliye aittir.
  • Projelerin dwg formatları, doküman bedelinin yatırılıp dekontunun madde 1.d)’de belirtilen e-posta adresine iletilmesi koşulu ile isteklilere yollanacaktır.
  • İsteklilerin, teklif verebilmesi ve satın almaya katılabilmesi için Satın Alma Doküman bedelini ödemeleri ve dekontunu teklif dosyası içinde ibraz etmeleri zorunludur.
  • Satın Alma Doküman bedeli, KDV dahil 500,00 TL (beşyüztürklirası)’dir. İsteklilerin dokuman bedelini, TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde kayıtlı TR330001001745447334405416 IBAN nolu hesabına istekli ve işin adı açıklamasını belirterek yatırmaları gerekmektedir.
  • Satın almaya katılım için gerekli diğer koşullar satın alma dokümanlarında belirtilmiştir.

4. Satın alma için son teklif verme tarihi; 21/07/2020 saati 14:00’ dır. 

  • Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde Madde 1.a)’da belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden teslim edebileceği gibi ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla da gönderilebilecektir.
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
    • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5. TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

6. Satın alma Usulü; Satın almaya katılacak İstekliler tekliflerini, diğer istenen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde, belirlenen tarihe kadar Türksat A.Ş.’ye elden teslim edebileceği gibi ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla gönderebilecektir.

Kapalı zarfların, Satın Alma Komisyon üyeleri tarafından açılması ve değerlendirilmesi neticesinde satın alma, komisyon tarafından uygun görülen isteklide bırakılabileceği gibi revize teklifler istenerek bu teklifler neticesinde yine komisyon tarafından uygun görülen istekliye de bırakılabilir.

Revize teklifler, satın almaya kapalı zarf içinde teklif veren ve teklifleri komisyonca uygun görülen isteklilerden, e-posta ile bildirilmek kaydıyla istenir. İstekliler revize tekliflerini, satın alma dokümanında yer alan TÜRKSAT A.Ş. KEP adresine(turksatuydu@hs01.kep.tr) iletecektir. Revize teklif vermeyen İsteklilerin ilk teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.