T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAZILIM DESTEK PAKET ALIMI HİZMET TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Temmuz 21, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAZILIM DESTEK PAKET ALIMI HİZMET TEMİNİ

 

 
Madde 1. İş sahibinin: 
a.) Adı                          :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
b.) Adresi                     : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye
c.) İlgili Birim               : Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörlüğü
d.) Telefon Numarası  : (0312) 925 59 00
e.) Faks Numarası       : (0312) 925 59 99
f.) E-Posta adresi        : mesungur@turksat.com.tr
g.) İlgili Kişi                 : Mustafa Ersin SUNGUR
 
Madde 2. Satın Alma Konusu

2.1.      Detayları Sözleşme’de yer alan ve bütün giderleri Yüklenici’ye ait olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanlık Hizmetleri Yazılım Destek Paket Alımı Hizmet Temini işidir.

Madde 3. Satın Almaya Katılma Koşulları:

3.1.      Satın almaya konu iş, ilan usulü satın alma yöntemiyle yapılacaktır. Satın alma dokümanının temini, tekliflerin sunulması, satın alma toplantısının yapılması süreçleri elektronik ortam üzerinde işbu şartnamede tarif edilen yöntemlerle yürütülecektir.

3.2.      TÜRKSAT 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Söz konusu Kanunlar, İsteklilere ve üçüncü kişilere karşı TÜRKSAT’ı hiçbir şekilde bağlamaz ve İstekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, öncelik sırasına göre Satın Alma Dokümanı ile özel hukuk hükümleri uygulanır.

3.3.      TÜRKSAT satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu mal veya hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin TÜRKSAT için en uygun olanını tayin ve tespit ederek satın alma konusu işi dilediğine vermekte serbesttir.

3.4.      Satın Almanın Yapılacağı Yer: Satın alma TÜRKSAT tarafından belirlenecek yazılım üzerinden telekonferans yöntemi ile yapılacaktır.

3.5.      Satın Alma Tarihi ve Saati: 05/08/2020 Saat: 16:00

3.6.      TÜRKSAT satın almanın gerçekleştirileceği telekonferans yazılımını ve satın alma oturumunun bağlantı bilgilerini son teklif verme tarihinden sonra satın alma dokümanını temin eden ve satın almaya katılım konusunda gerekli yeterliliklere sahip İsteklilere bildirecektir. Bu bilgiler 4.3 maddesi kapsamında satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi TÜRKSAT’a e-posta ile ileten İsteklilerin 7.2 maddesi uyarınca teklif dosyasında TÜRKSAT’a ilettiği yetkilisi ile paylaşılacaktır.

3.7.      Satın almaya katılım için gerekli olan yazılımın İsteklilerin bilgisayarlarına kurulması ve çalışır hale getirilmesi İsteklilerin sorumluluğundadır. Son teklif verme tarihinden sonra TÜRKSAT’ın belirleyeceği bir zamanda her İstekli ile test amaçlı telekonferans gerçekleştirilecektir.

3.8.      İsteklilerin madde 3.5’te belirtilen tarih ve saatteki satın alma toplantısının yapılacağı telekonferans oturumundan önce telekonferansa bağlantı için kullanacağı bilgisayar ve telefonu hazır bulundurması, yedek bilgisayar ve telefon bulundurması, alternatif internet bağlantısı bulundurması, bilgisayar ve telefon şarjlarının dolu olduğunu kontrol etmesi ve elektrik kesintisine karşı alternatif enerji kaynağı bulundurması gerekmektedir. Telekonferans oturumuna katılımla ilgili İstekli tarafındaki her türlü önlemin alınması İsteklinin sorumluluğundadır.

3.9.      İsteklilerin madde 3.5’te belirtilen tarih ve saatteki satın alma toplantısının yapılacağı telekonferans oturumuna erişim sorunu yaşaması durumunda Satın Alma Komisyonunun uygun göreceği şekil ve sürelerde satın almaya ara verilerek İstekliye erişim sağlaması için süre verilir. Aynı İsteklinin erişim sorunun devam etmesi veya tekrar erişim sorunu yaşaması durumunda tekrar ek süre verilir. Aynı İsteklinin erişim sorunun devam etmesi veya üçüncü defa erişim sorunu yaşaması durumunda İstekli satın alma dışında bırakılır.

3.10.    Satın alma toplantısının yapılacağı telekonferans oturumu TÜRKSAT tarafından kaydedilecektir. Satın almaya katılacak olan İstekliler telekonferans oturumunun kaydedilmesini kabul etmiş sayılırlar. Satın alma öncesinde veya sırasında, telekonferans oturumunun kaydedilmesini kabul etmeyen İstekliler satın alma dışında bırakılır.

 
Madde 4. Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:
Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:
a.) Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Teklifler Madde 5.3’te belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.
b.) Son Teklif Verme Tarihi : 05/08/2020
c.) Son Teklif Verme Saati: 10:00
 
 
Madde 5. Satın Alma Tarihi ve Saati: 05/08/2020 Saat: 16:00 / Uzaktan Telekonferans Yöntemi ile
 
Madde 6. Geçici Teminat Mektubu Aslının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:
a.) Geçici Teminat Mektubu Aslının Sunulacağı Yer: Madde 1.1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi
b.) Geçici Teminat Mektubu Aslının Son Verilme Tarihi : 05/08/2020
c.) Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 10:00-15:00 
d.) Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.
 
Madde 7.Satın Alma Dokümanının Temini

7.1.      Satın Alma Dokümanı, madde 1.1’de yer alan e-posta adresinden talep edilebilir.

7.2.      Satın almaya katılmak isteyenlerin TÜRKSAT’ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17 IBAN TL hesabına KDV dâhil 1.000,00 TL bedeli Madde 2.1’de açıklanan işin adını belirterek yatırmış olmaları şarttır.

7.3.      İstekliler satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi madde 1.1’de yer alan e-posta adresine gönderecektir.

7.4.      İstekli Satın Alma Dokümanını satın almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

Madde 8.Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

Madde 9.Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.