TÜRKSAT A.Ş. VERİ MERKEZİ YAPILMASI İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Kasım 1, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

VERİ MERKEZİ YAPILMASI İŞİ

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 925 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 925 29 00

d) İrtibat Kurulacak Kişiler  : Yusuf KUBAT ykubat@turksat.com.tr       

2Satın almanın konusu; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, TÜRKSAT A.Ş. Ankara Macunköy Yerleşkesine Veri Merkezi Yapılması işidir.

3Satın almaya katılma koşulları;

  • Satın Alma Dokümanı, madde 1’de belirtilen adresteki Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, teklif verecek isteklilerin, satın almaya katılabilmek için TÜRKSAT A.Ş. tarafından onaylı satın alma dokümanını ücreti mukabilinde temin etmesi zorunludur.
  • Satın Alma Doküman bedeli, madde 1’de belirtilen iletişim adresinden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir. İstekliler doküman bedelini; Finans Direktörlüğü bünyesindeki kasa veznesine nakit olarak ödeyebilecekleri gibi TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde kayıtlı TR330001001745447334405416IBAN nolu hesabına da istekli ve işin adı açıklamasını belirterek yatırabilirler.
  • Satın almaya katılım için gerekli diğer koşullar satın alma dokümanlarında belirtilmiştir.

4. Satın alma için son teklif verme tarihi; 25/11/2019 saati 12:00’ dir. 

  • Teklifler, kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. 
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 
    • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5. TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

6. Satın alma Usulü; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde teklif edilen götürü bedel üzerinden açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılacaktır.