[EN] Kablo Sistemleri Onaylı Ürün Uygulaması

Türksat Kablo Tv sistemlerinde kullanılan malzemeler ile ilgili standartları ve talimatları aşağıda verilen Malzeme Standartları ve Onaylı Ürün Talimatı kılavuzunu indirerek temin edebilirsiniz. Bu kapsamda yeni ürünlere başvuru yapmak için aşağıdaki Ürün Onay Başvuru Formunu indirebilirsiniz.

Türksat Kablo Tv şebekesinde kullanılan malzemelerin marka, model ve tedarikçilerinin bulunduğu listeye de Onaylı Ürün Tedarikçi Listesinden ulaşabilirsiniz.

Kılavuzlar:

AndroidTV 4K Cihazı (Set Üstü Cihaz) AndroidTV Cihaz Yönetim Sistemi AndroidTV Cihazı Özelleştirilmiş Arayüz TEST BAŞVURU İLANI

AndroidTV 4K Cihazı (Set Üstü Cihaz)

AndroidTV Cihaz Yönetim Sistemi

AndroidTV Cihazı Özelleştirilmiş Arayüz

TEST BAŞVURU İLANI

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası : 0312 925 70 00        

                                   c) Faks Numarası      : 0312 925 70 01

d) E-Posta                 : fekmen@turksat.com.tr

e) İletişime geçilecek personel : Fatma EKMEN

 

 1. İlanın Konusu:

Türksat Kablo şebekesi dışına KabloTV servislerinin IP tabanlı olarak sunulması amacıyla, test dokümanlarında belirlenmiş olan asgari isterleri karşılayabilecek ürünler için test ve onay süreci işletilecektir.

 

 1. Test dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Teste katılmak isteyenlerin test dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan IBAN No: TR340021000000002631400009 TL hesabına, “AndroidTV 4K Cihazı (Set Üstü Cihaz), AndroidTV Cihaz Yönetim Sistemi, AndroidTV Cihazı Özelleştirilmiş Arayüzü Test Başvurusu” açıklaması ile KDV dâhil 1.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Başvuru bedeli, Türksat’ın onaylama sürecinden vazgeçme durumu hariç hiçbir şekilde iade edilmez.
 2. Başvuru:

“Kavramsal İspat Test” dokümanı üzerinden işletilecek test onay süreci, ürünü kapsamaktadır. Üreticiler doğrudan veya yetkilendirdikleri kanal üzerinden onay almak istedikleri AndroidTV 4K Cihazı için randevu alarak aşağıdaki belgeler ile Türksat’a elden veya kargo ile başvuruda bulunacaktır. e-posta başvuruları kabul edilmeyecektir.

 1. Test ve Onay Başvuru Formu (Ek-1)
 2. Başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Başvuru yapılan AndroidTV 4K cihazının data sheetleri (başvuru formunda belirtilmiş cihaz bilgilerinin yer aldığı)
 4. Distribütörlük belgesi veya üretici tarafından yetkilendirildiğine ilişkin resmi belge (Üretici harici başvurular)
 5. Yerli üretimler için alınmışsa TSE belgesi
 6. CE Belgesi
 7. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi veya ilgili meslek odası belgesi (Gerçek veya Tüzel kişiler)
 8. Başvuru Ücreti Ödeme Belgesi
 9. Başvuru yapılan ürünlerin hangi operatörlerde kullanıldığına dair referans listesi
 10. Firma tarafından, bu talimatın genel hususları ve onay alınmak için başvurulan ürünün teknik kriterlerinin yer aldığı sayfalar kaşelenerek imzalanacaktır.
 11. Teste katılacak Firmaların test edilecek ürünlerine ilişkin Kavramsal İspat Test (Proof of Concept-PoC) başvurularını başvuru için istenen belgeler ile birlikte; firmanın ayrıca üreticinin “adres, telefon, e-posta adresi, yetkili kişi” bilgilerini içerecek şekilde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresine yapmaları gerekmektedir.

 

 1. Başvuruların Değerlendirilmesi:

Türksat, başvuru evraklarının eksiksiz tesliminden sonra, ilgili başvuru için gerekli incelemeleri yapar ve “Kavramsal İspat Test” dokümanında belirtilen maddelerin testleri için Firma ile mutabık kalır. Başvuru aşamasını geçen AndroidTV cihazına ait kabul edilmiş başvuru formunu (Ek-1) kaşeli imzalı olarak Firmaya teslim eder.

 1. Test Yeri ve Zamanı:
 1. Firma başvuru aşamasını geçen AndroidTV 4K cihazının “Kavramsal İspat Test” dokümanı kapsamında yapılacak testin yer ve tarih bilgisini, başvuru onayını takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde Türksat’a e-posta yoluyla bildirir.
 2. Türksat genel planlama sonucunda test tarih bilgisini firmalar ile paylaşacaktır.
 3. Bir test sürecinde sadece bir ürün test edilecek ve en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.
 4. Kavramsal İspat Test takvimi; firmaların Kavramsal İspat Testine başvuru tarihlerini müteakip başlayıp, 20/08/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. Test takvimi Türksat tarafından belirlenecek olup, Firmalar bu tarihe uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 1. Testlerin Gerçekleştirilmesi:
 1. Testler, takvimde belirtilen yer ve zamanda Türksat personeli katılımıyla Kavramsal İspat Testleri dokümanında belirtilmiş maddeler üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Test kapsamı; teknik uygunluk, kısmı entegrasyon, performans ve özelleştirme gerektirdiği için Türksat yerleşkesi dışında herhangi bir yerleşkede yapılabilecek olup tüm hazırlık ve diğer maliyetler teste katılım sağlamak isteyen firma sorumluluğunda olacaktır.

 

 1. Kavramsal İspat Test sonuçları, test bitiminde Firma ile Türksat tarafından imza altına alınarak birer nüshası üretici ve Firmaya, sundukları iletişim bilgileri üzerinden e-posta/yazılı olarak bildirilecektir.

 

 1. Kavramsal İspat Test süreci herhangi bir ürünün satın alımının taahhüdünü içermemektedir. Kavramsal İspat Testi sonunda testleri başarılı tamamlayan ürünler, Türksat’ın 1 (bir) yıl içerisinde gerçekleştireceği satın alımlarda tekrar teste tabi tutulmadan, teklif içerisinde doğrudan yer alabilecektir.

 

 1. Testi başarılı şekilde tamamlayamayan ürünler için firmaların yazılı talebi doğrultusunda testler en fazla bir kez daha, Türksat’ın uygun gördüğü tarihlerde yapılabilecektir. 2. kez başarısız olan ürün için tekrar test yapılmayacaktır.

 

 1. Şirketimiz, onay sürecini işletip işletmemekte, ertelemekte veya iptal etmekte tamamen serbest olup firmalara karşı bu hususta herhangi bir yükümlülük altına girmez.