Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

KAHRAMANKAZAN SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 925 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 925 29 00

d) E-posta                              : satinalma@turksat.com.tr

e) İrtibat Kurulacak Personel Bilgisi  : Halit SARP – 0 312 925 40 15

f) Teknik Hususlar ile İlgili İletişime Geçilecek Personel Bilgisi: Kemal GÜVEN - 0 312 925 29 69   

2. Satın almanın konusu; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, TÜRKSAT A.Ş. Kahramankazan Sistem Salonu Yapılması işidir.

3. Satın almaya katılma ön koşulları:

 1. TÜRKSAT A.Ş. , Sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasına kadar, satın almanın her aşamasında verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.
 2. Satın alma için son teklif verme tarihi: 12/04/2021 saati 12:00’ dir.
 • Teklifler, kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar madde 1’de belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden veya kargo/posta yoluyla teslim edilecektir.
 • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.
 • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
 1. Satın Alma Dokümanının Kapsamı:
 • Sözleşme ve Ekleri,
 • İdari Şartname ve Ekleri,
 • Genel Teknik Şartname,
 • Projeler,
 • Elektrik Teknik Şartnamesi,
 • İnşaat Teknik Şartnamesi,
 • Peyzaj Uygulama Projesi Teknik Şartnamesi,
 • İş Kalemleri Listesi,
 • İş Kalemleri Teknik Tarifleri,
 • Gizlilik Sözleşmesi,
 • Kişisel Verilerin Transferine İlişkin Çerçeve Sözleşme,
 • Varsa zeyilnameler veya yazılı açıklamalar.
 1. Satın Alma Dokümanı önceden randevu almak koşulu ile TÜRKSAT A.Ş. Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
 2. Satın Alma Dokümanı, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişinin bilgilerine yer verilmek suretiyle; madde 1.d.’de belirtilen e-posta adresinden ücreti mukabilinde talep ve temin edilecektir. Doküman bedelinin ödendiğine dair dekontun madde 1.d.’de belirtilen e-posta adresine iletilmesi koşulu ile dokümanlar istekliye iletilecektir. Temin edilen dokümanların tamam olup, olmadığı hususundaki kontrol mesuliyeti İstekliye aittir.
 3. Satın Alma Doküman bedeli, madde 1.d.’de belirtilen iletişim adresi üzerinden KDV dahil 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) karşılığında talep/temin edilebilir. İstekliler doküman bedelini; Finans Direktörlüğü bünyesindeki kasa veznesine nakit olarak ödeyebilecekleri gibi TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde kayıtlı TR330001001745447334405416 IBAN nolu hesabına da istekli ve işin adı açıklamasını belirterek yatırabilirler.
 4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İlan tarihinden önceki son on yıl içinde işbu satın almanın konusunu teşkil eden iş veya benzer işlerle ilgili olarak(Bu satın almada benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan (D) IV. Grup 1 KV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı işleri veya (E)V. Grup Uydu, Tv ve Radyo iletişim sistemleri veya bu gruplardaki işlerin tadilatı veya bu satın alma dokümanları içeriğinde yer alan inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işlerinin tamamını içeren sistem salonu yapımları veya tadilatları, benzer iş olarak kabul edilecektir.):

 • Geçici Kabulü Yapılan İşlerde: Tek bir sözleşmeye dayalı olması kaydıyla, teklif ettiği bedelin en az %60’ına tekabül edecek şekilde, iş bitirme belgesinin veya bu işe ait sözleşme aslı ile fatura/faturaların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin,
 • Devam Eden İşlerde: Tek bir sözleşmeye dayalı olması kaydıyla gerçekleşme oranı, teklif ettiği bedelin en az %60’ına ulaşan ve bu orandaki işin kusursuz olarak gerçekleştirildiğine dair iş durum belgesinin veya bu işe ait sözleşme aslı ile fatura/faturaların asıllarının veya noter onaylı suretlerinin,

ibraz edilmesi zorunludur.

İş Bitirme ve İş Durum Belgeleri, ilgili mevzuatı gereğince bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler, kurum ve kuruluşlarca tanzim edilmiş olması halinde kabul edilir, aksi halde kabul edilmez.

İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin, son teklif verme tarihinden geriye doğru son on yıl içinde olması gereklidir.

İş durum belgelerinde, tek bir sözleşmeye dayalı olması kaydıyla belgeye konu işin gerçekleşme oranının, teklif ettiği bedelin en az %60’ına ulaştığı tarihin, son teklif verme tarihinden geriye doğru son on yıl içinde olması gerekmektedir.

Sözleşme ve bu sözleşmeye ait faturaların ibraz edilmesi halinde düzenlenen son fatura tarihinin, son teklif verme tarihinden geriye doğru son on yıl içinde olması gerekmektedir.

İş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili idareler, kurum ve kuruluşlar arasında olmayan ancak uhdesinde devlet payı olan şirketlere iş yapılmış olması ve bu şirketlerden yukarıda belirtilen usullere göre iş deneyim belgelerinin temin edilememesi halinde, bu şirketlerden alınmış resmi bir yazı, iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir. Bu takdirde söz konusu yazıda; sözleşmenin konusu, işin tek bir sözleşmeye dayalı olarak yapılıp yapılmadığı, iş; tamamlanan işlerden ise geçici kabul tarihi, gerçekleşme tutarı, devam eden işlerden ise gerçekleşme oranı, tutarı ve tarihi, bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 • Teklif edilen bedelin %50 (yüzdeelli)’ sinden az olmamak üzere İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, (Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak suretiyle sağlanabilir.)
 • İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan İstekliler tarafından, yılsonu bilançosu veya gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bilançonun ilgili bölümleri,
 • İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan İstekliler tarafından, yılsonu bilançosu veya gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bilançonun ilgili bölümleri ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen eşdeğer belge,
 • Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

- Cari Oranın (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) en az 0,75 olması,

- Özkaynak Oranının(Özkaynaklar/Toplam Aktif) en az 0,15 olması,

- Kısa Vadeli Banka Borçlarının, Özkaynaklara Oranının; 0,50’den küçük olması,

şeklindeki üç finansal kriter birlikte aranır.

 • Yukarıda bilanço ile ilgili fıkralarda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, yeterlik kriterlerinin, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 1. Satın alma Usulü; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde teklif edilen götürü bedel üzerinden açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılacaktır.
 1. Bu satın almaya Yabancı İstekliler teklif veremez, İş ortaklığı ve konsorsiyum şeklinde satın almaya katılım sağlanamaz.
 2. Satın alma konusu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılabilir ancak işin bütünü/tamamı hiçbir şekilde alt yükleniciye yaptırılamaz, Yüklenici, TÜRKSAT A.Ş.’nin onay vermediği hiçbir alt yükleniciyi çalıştıramayacaktır.
 3. Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Satın alma üzerinde kalan İstekliden Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşme bedelinin en az %10’u (yüzde on) tutarında 48(kırksekiz) ay süreli kesin teminat alınır.

4. Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şirketimize her türlü ziyaretçi kabulü; Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 Tarih ve 2020/68 Sayılı Kararı gereğince, “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden sorgulama yapılmak suretiyle yapılacaktır. Ziyaretçilerin mutlak suretle HES Kodu alarak KAMPÜS girişlerinde yapılacak kontrollerde HES kodlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Sorgulama sonucunda sağlık durumu RİSKLİ olarak belirtilen ziyaretçiler Kampüslere alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1: Cephe Görseli

Ek-2: Vaziyet Planı

Dosya ekleri
Ek Size
Cephe Görsel 1.75 MB
Vaziyet Planı 1.38 MB